Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

22/01/2010

Une loi sur le patrimoine mondial aux ordres des investisseurs ?

MI A BAJ A VILÁGÖRÖKSÉGI TÖRVÉNY TERVEZETÉVEL?

BERUHÁZÓI MEGRENDELÉSRE KÉSZÜL? 
 
 

1. A civilekkel való kötelező érdemi egyeztetés elmaradt. Letudták egy e-mailen elküldött linkkel, ahonnan elérhettük volna a véleményezendő tervezetet. A fájl sérült volt. Mire elérhető lett, 3 nap maradt a bőséges jogi szöveg áttanulmányozására és véleményezésére. A határidő hosszabbítását megtagadták azzal, hogy még 2009-ben parlament elé kell kerülnie a tervezetnek. Ez nyilvánvaló blöff volt, hivatalos helyről cáfolták. Idén fogja tárgyalni a kulturális bizottság, majd a parlament, idő bőven lett volna. Véleményt ezzel együtt küldtünk. Állítják, félreértjük az egészet, ám kérésünkre sem pontosították, hogy mit és miért. Reméljük, még a rossz törvény elfogadása előtt lesz mód az egyeztetésre. 

2. A törvény-tervezetben szó sincs gazdasági szabályozók bevezetéséről, amelyek a beruházókat rehabilitációra ösztönöznék a bontások/új építések helyett. Ahol ilyen ösztönzők működnek, többnyire világörökségi törvényre sincs szükség. A közhiedelemmel ellentétben Mo.-on a meglévő törvények, jogszabályok alapján is megfelelően lehetne védeni a világörökségi területeket.

Gazdasági ösztönzők nélkül azonban nem megy, a beruházók és az önkormányzatok csak a kiskapukat keresik és meg is találják a törvényekben.  

3. Az új törvény tervezete a világörökségi fogalmakat újradefiniálja. Ezzel nem kis kavarodást okoz, de főként újabb kiskaput nyit a védelemben kevéssé érdekelt beruházóknak és a velük egy követ fújó önkormányzatoknak.

A világörökségi egyezmény az adott világörökségi területet, helyszínt egységesen kezeli. A világörökségi területeket – pl. „az Andrássy út és történelmi környezete” néven ismert helyszínt, mint magzónára és védőzónára osztott, de egységes ingatlan-együttest - egységesen nyilvánították műemléki jelentőségű területté (MJT). A hazai jog egységes védelmet ír elő a magzónára és a védőzónára.

Az új törvény-tervezet ezzel szemben külön választja a világörökségi helyszínt és a világörökségi területet. A magzóna fogalmát felcseréli a helyszín fogalmával. Elfogadása esetén a világörökségi terület tagozódhat helyszínre és védőzónára. A tervezet már az elején leszögezi, hogy kizárólag a védőzóna nélküli helyszínt tekinti kiemelkedő, egyetemes értéknek. A védőzóna azonos szintű védelme az új törvény szerint tehát szóba sem jöhet.

Az új törvény-tervezet a világörökségi védőzónák tekintetében következetesen és kifejezetten gyengíti az eddig sem túl erős védelmet.  

4. A tervezet múlt év novemberi, véleményezésre kínált verziója még deklarálta, hogy „Kötelező erejű, világörökségi szempontú kezelési terv (= végrehajtási jogszabály-gyűjtemény - B.K.) hiányában nincs garancia a világörökségi érdekeket hatékonyan képviselő településrendezési eszközök megalkotására.

A decemberben készült, parlament elé szánt verzióból ez már kimaradt, ahogyan kifelejtették azt a mondatot is, hogy „A vö. kezelési tervben foglaltak figyelembevételével kell a településrendezési eszközöket felülvizsgálni, ill. szükség esetén módosítani.”

A végrehajtási jogszabálynak megfelelő ún. kezelési terv nélkül, törvénysértő módon kívánják elfogadtatni az új törvényt.

Legalább ilyen visszás a parlamenti változatba bekerült új mondat, miszerint a kezelési terv egyeztetésébe az érintett helyi önkormányzatokat is be kell vonni. Holott épp a kezelési  
 
 
 
 
 

tervnek (és a telkenkénti értékvizsgálatnak) kéne megszabni azt, hogy világörökségi területen mit tehet az önkormányzat, ill. rajta keresztül a beruházó, és mit nem.

A kezelési terv jogszabályi változata még nem készült el (a 2005 óta kész változat sosem került előterjesztésre, pedig törvény kötelez a megalkotására). Az új törvény tervezetéből azonban kiderül, hogy csak a korábbi magzónákat (most helyszíneket) fogja valóban védeni. A védőzónáknak a mostohagyerek szerep marad.

Mindezek tetejébe a kezelési tervet 10 évente kívánják majd felülvizsgálni, ami azt jelenti, hogy egy rossz törvény rossz végrehajtási szabályzata akár 10 évre bebetonozhatja a gyenge védelmet. 
 
 
 
 
 
 

                                                                            dr. Bakó Katalin (+36-30/245-7017)  

                                                                                       bakokati@freemail.hu                                       

                                                                                       Votre navigateur ne gère peut-être pas l'affichage de cette image.

                                                                                  www.lmv.hu/alkotmanybirosag 
 
 
 

ÓVÁS!  Egyesület

Szindikátus Egyesület – Nagydiófa utcaiak

Védegylet

Nous nous sommes adressés au Conseil constitutionnel - Alkotmánybírósághoz fordultunk

Alkotmánybírósághoz fordultunk

Összefoglaló sajtóanyag

a 2010. január 21-i sajtótájékoztatóra

 1. Előzmények

Az UNESCO fellépésére Erzsébetváros polgármestere és a KÖH elnöke még 2007 decemberében közreadták azt az együttes elhatározásukat, hogy a rehabilitációs szabályozási terv, az RSZT elkészítését fel kell gyorsítani.

E szándék igazolására az erzsébetvárosi önkormányzat 2008 februárjától változtatási tilalmat rendelt el a negyedben. Akkor úgy tűnt, hogy valóban védeni akarják a világörökséget.

Azonban ez a szándék, mint ahogy utólag beigazolódott, sem Hunvald György részéről, sem a KÖH elnöke, Mezős Tamás részéről nem volt valóságos.

Az, hogy szó sem lesz itt örökségvédelemről, már akkor kiderült, amikor 2008. február 22-ére a szabályozási tervhez elkészült a tudományos értékvizsgálat, amit a bemutatást követően a KÖH elnöke visszatartott és szabályosan eltüntetett. Így az RSZT készítéséhez nem lehetett felhasználni. Pedig az értékvizsgálat elengedhetetlenül szükséges lett volna ahhoz, hogy az örökségvédelem valóban érvényesüljön a tervben.

A polgármester álságos magatartása a terv megalkotása során derült ki, amikor valamennyi, az örökségvédelmet garantáló javaslatot - nemcsak a miénket, civilekét, hanem a fővárosi főépítész, a KÖH munkatársa, az állami főépítész és a főpolgármester javaslatát is - elutasította a polgármester és Lantos Péter kerületi főépítész. (A tervező többször is hivatkozott arra, hogy a polgármester elvárása alapján tervezte azokat a mutatókat, amelyeket kifogásoltunk.)

Mivel részt vettünk a rendeletalkotási folyamatban, tanúi voltunk a jogszabálysértéseknek is.

 1. Mit tettünk, hogy ne jöjjön létre a törvénysértő terv?

A terv elfogadása előtt közvetlenül, nyílt levélben hívtuk fel a polgármester és a képviselő-testület figyelmét a törvénysértésekre, és kértük, hogy ne fogadják el. Azonban mind a képviselő-testület, mind a polgármester semmibe vette nyílt levelünket.

A törvényességi felügyeletet ellátó közigazgatási hivatalhoz is fordultunk, sikerrel, mert megállapították, hogy törvénysértő az RSZT-ről szóló rendelet. A polgármester nem törődött a törvényességi felügyelet felszólításával. Ebben az időben már letartóztatták, helyettesei és a testület épp úgy figyelmen kívül hagyták a törvényességi felszólítást.

Az ÓVÁS! a jövő nemzedékek ombudsmanjához fordult, aki feltárta a törvénysértéseket és felszólította az alkotmányos visszásságok megszüntetésére Erzsébetváros önkormányzatát.

Az ombudsmani állásfoglalás megállapításait szintén semmibe vette a képviselő-testület.

Ezeknél az arrogáns döntéseknél erősen ki kell hangsúlyozni a főépítész felelősségét.

Erzsébetváros önkormányzat vezetése – Hunvald városromboló szellemiségét követve – nem akar változtatni a bebetonozott, negatív előjelű örökségvédelmi politikáján.

 1. Mi váltotta ki az elhatározást?

E törvényen kívüliséget tapasztalva, nem találtunk más megoldást, mint azt, hogy megkeressük az Alkotmánybíróságot.

 1. Mi az indítvány tárgya?

Az Alkotmánybírósághoz két indítvánnyal fordultunk.

Kértük, hogy

 1. utólagos normakontroll keretében az RSZT alkotmányosságát vizsgálja meg, és alkotmánysértés esetén visszamenőleges hatállyal semmisítse meg.
 2. Állapítsa meg a mulasztásos törvénysértést két jogalkotó szervvel szemben:
  1. Az önkormányzat képviselő-testülete nem alkotta meg az örökségvédelmet garantáló rendeletét, holott az örökségvédelmi törvény 2005 óta előírta.
  2. A kulturális miniszter nem alkotta meg a kezelési tervről szóló jogszabályt, holott az örökségvédelmi törvény 2005 óta előírta.

Így az erzsébetvárosi önkormányzat képviselő-testülete és a kulturális miniszter nem látták el jogalkotói feladatukat, ezzel megítélésünk szerint alkotmányellenes helyzetet idéztek élő, gyengítve az örökségvédelmet magát, szembe helyezkedve a Világörökség Egyezmény elvárásaival.

Beadványunkban felsoroltuk azokat az alkotmányos tételeket, amelyekbe – véleményünk szerint - az RSZT ütközik, és felsoroltuk azokat a jogszabályokat is, amelyek megsértésével egyúttal az Alkotmányt is megsértették.

Az Alkotmány tételeibe a következők miatt ütközik az RSZT.

Sérti a jogbiztonság követelményét,

 • 2. § (1) „A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.”

Ugyanis, ha egy jogellenes jogszabályt alkalmaznak, az jogbizonytalanságot okoz, a jogbiztonságba vetett bizalmat rendíti meg.

Alapvető  alkotmányos követelmény, hogy az önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes magasabbrendű jogszabállyal.

 • 44/A. § (2) „A helyi képviselőtestület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal.”

Nagyon fontos az emberek mindennapi életében az Alkotmánynak az a rendelkezése, amely - ugyan még nem igazán közismert, de a civil kezdeményezések révén kezd majd azzá válni. Ez a rendelkezés az épített környezet védelmén keresztül garantálja az embereknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez fűződő jogát.

 • 70/D. § (1) „A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.”                                                                    (2) „Ezt a jogot a Magyar Köztársaság […] az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg.”

Az alkotmánynak a testi és lelki egészséghez fűződő  rendelkezése szoros összefüggésben van az egészséges környezethez való alkotmányos joggal.

 • 18. § „A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.”

Tehát ha az önkormányzati rendelet sérti az épített környezet védelmét, akkor sérülhet az egészséges környezethez és a testi-lelki egészséghez fűződő  alkotmányos jog is.

Végül arra is utaltunk az indítványunkban, hogy ha az RSZT nem biztosítja a kulturális örökség megóvását, védelmét, akkor nincs összhangban a Világörökség Egyezménnyel. E ponton sérülhet az Alkotmánynak a nemzetközi szerződések és a belső jog összhangjára vonatkozó alkotmányos követelménye.

 • 7. § (1) „A Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, biztosítja továbbá a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangját.”

A beadványunkban 5 alkotmányos tételt és 12 jogszabályt jelöltünk meg, amelyeket megítélésünk szerint az Erzsébetvárosi Önkormányzat megsértett.

 1. Mit várunk az Alkotmánybíróságtól?

Azt várjuk, hogy az RSZT-t visszamenőleges hatállyal semmisítse meg, az önkormányzat képviselő-testületét és a kulturális minisztert pedig kötelezze az örökségvédelmi jogszabályok megalkotására.  

                                                   Dr. Kollonay Enikő (+36-20/99-585-34)

                                                                                                      kollonay@gmail.com                                                                                                                  

                                                                                              www.lmv.hu/alkotmanybirosag    

ÓVÁS!  Egyesület

Szindikátus Egyesület – Nagydiófa utcaiak

Védegylet

21/01/2010

Törvénysértéstől a szereptévesztésig: mi folyik a zsidónegyedben?

"Mi lesz a zsidónegyed sorsa? Ki az erősebb, a törvénytelenségekkel mit sem törődő hivatalok vagy az Alkotmánybírósághoz forduló civilek?

„Megdöbbentő, hogy ismét közérdekű adatok esetében tagadta meg a nyilvánosságot a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH). Az pedig különösen érdekes volt számunkra, hogy ez a szereptévesztés pont annál a hivatalnál jelentkezik, amelynek az lenne a dolga, hogy segítse a munkánkat, míg a VII. kerületi önkormányzat – amellyel hosszú ideje vitáink vannak – rendelkezésünkre bocsátotta a kért információkat” – mondta Molnár Péter jogász, a három civil szervezet rendezésében tartott, a zsidónegyedben zajló örökségvédelmi anomáliákról beszámoló sajtótájékoztató egyik résztvevője. Az ÓVÁS! Egyesület munkatársa bontási, elvi és jogerős építési engedélyekről beszélt.

A KÖH ugyanis nem volt hajlandó közölni, hogy ez hány műemléket érint, csak azt közölte, hogy az adatvédelmi biztos állásfoglalását kéri arra a vonatkozóan, hogy kiadhatja-e ezeket az információkat. A városvédők adatai szerint annyit lehet tudni jelenleg, hogy 17 befektetői tulajdonban lévő, kiürített, kiürítés alatt álló vagy megcsonkított műemlék lakóház van a Belső-Erzsébetvárosban, s négy ilyen épület eladása is folyamatban van. „Mindez úgy, hogy a jelenleg érvényben lévő, több jogszabályt is sértő kerületi szabályozási terv alapján születtek ezek a döntések” – hangsúlyozta Perczel Anna, az ÓVÁS! elnöke." La suite de l'article en hongrois sur hvg.hu du 21 janvier 2010

Conférence de presse au Sirály le 21 janvier 2010

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ  A SIRÁLYBAN

2010. JANUÁR 21.


Történhet bármi – UNESCO figyelmeztetés, letartóztatások, a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának felszólítása a törvénytelen szabályozási terv helyett új szabályozási terv elkészítésére, változtatási tilalom elrendelésére – folytatódik a zsidónegyed tönkretétele.

Sorozatosan adják ki az engedélyeket a VII. kerületben annak a 2008. szeptember 19-én elfogadott Szabályozási Tervnek az alapján, mely semmiben nem különbözik az előzőektől, és amelyről a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa megállapította, hogy törvénysértő.

Törvénysértő, mert:

 • nem vette figyelembe az állam nemzetközi kötelezettségvállalásait
 • nem vette figyelembe az örökségvédelmi szempontokat, hiányzik az örökségvédelmi vizsgálat
 • nem vette figyelembe a környezeti szempontokat, hiányzik a környezetvédelmi vizsgálat
 • nem kapta meg a főpolgármester egyetértését.

 

A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa 2009 júliusában felszólította

 • a VII. kerületi önkormányzatot, hogy alkosson törvényes rendeletet a szabályozási tervről a törvénysértő helyett, gondoskodjon a Belső-Erzsébetváros világörökségi területén

az UNESCO Világörökségi Bizottsága által tett ajánlások végrehajtásáról, különös tekintettel a már kiadott bontási és építési engedélyek jegyzői felülvizsgálatára, a lejárt engedélyek visszavonására.

 • gondoskodjon a szükséges mértékű változtatási tilalom elrendeléséről,
 • a Fővárosi Közgyűlést, hogy gondoskodjon a világörökségi helyszínek és védőzónáikra vonatkozó egyértelmű szabályok megalkotásáról,
 • a kormányt arra, hogy a világörökségi védelemre vonatkozó önálló törvényt lehetőség szerint legkésőbb a 2009. évi őszi ülésszakon terjessze az Országgyűlés elé. Emellett az ombudsmani jelentés elengedhetetlennek tartja a Kezelési Terv jogszabályi megalkotását. 

A jelenlegi törvénytelen helyzet kialakulásához nagymértékben hozzájárult, hogy a 2008 februárjában elkészült örökségvédelmi értékvizsgálatot a KÖH elnöke visszatartotta, sőt titkosította. Az értékvizsgálat egyértelműen meghatározta volna, hogy mit szabad és mit nem szabad tenni a nemzetközi és országos védelem alatt álló városrész épületeivel.

A HVG annak érdekében, hogy ez a rendkívül fontos közérdekű anyag nyilvános lehessen, pert indított, amit meg is nyert, de ez a 2008 szeptemberében elfogadott terv szabályain már nem változtathatott.

Mi történt és mi történik ezután? Miért fordultunk alkotmánybírósághoz?

 • A törvénysértő  szabályozási terv helyett nem készül törvényes, mert a JNO megállapításait és felszólítását a kerület elutasította. Az új engedélyeket (bontás-építés) a kerület és a KÖH továbbra is a törvénysértő terv alapján engedélyezi. Tudomásunk szerint a kiadott építési engedélyeket sem a kerület, sem a KÖH nem vizsgálta felül, a lejárt engedélyeket meghosszabbították.
 • Nem készült és nincs folyamatban semmilyen hivatalos program, stratégia a zsidónegyed rehabilitációjára.
 • A fővárosi közgyűlés nem hozott semmilyen szabályt a világörökségi területekre.
 • A világörökségi törvény tervezete ugyan elkészült, de nem védi a védőövezetet. Hatása jóváhagyása esetén is leghamarabb 2 év múlva érvényesülne, az elfogadás időpontja ugyanakkor teljesen bizonytalan.
 • A VII. kerületi Polgármesteri Hivatal által 2009. december 1-jén kérésünkre közölt adatok alapján a jelenleg folyó bontási eljárások száma 1, a folyamatban lévő elvi építési eljárások és építési eljárások száma 7, a jogerős elvi építési engedélyek és építési engedélyek száma 13. Az adatok között azonban nem szerepelnek a műemlékekkel kapcsolatos eljárások.
 • A KÖH által kiadott, illetve a folyamatban lévő engedélyek számát nem ismerjük, mivel a KÖH elnöke, amikor ezeket az adatokat kértük tőle, az adatok kiadásának jogosságában kételkedve az adatvédelmi biztoshoz fordult. Válasz az adatvédelmi biztostól még nem érkezett. Pillanatnyilag 17 befektetői tulajdonban lévő, kiürített, kiürítés alatt álló vagy megcsonkított műemlék lakóházról tudunk a Belső-Erzsébetvárosban. 4 műemlék lakóház eladása folyamatban van.

 

Miután nyilvánvalóvá  vált nem számíthatunk arra, hogy a VII. kerületi önkormányzat törvényes rendeletet alkosson a szabályozási tervről 2009. december 22-én Alkotmánybírósághoz fordultunk annak érdekében, hogy elérjük a törvénytelen szabályozási terv megsemmisítését

A beadvány aláírói: ÓVÁS! Egyesület, Szindikátus Egyesület – Nagydiófa utcaiak, Védegylet

Mit tervezünk a jogi lépések és az alternatív terv után?

Tovább próbálkozunk, egyrészt jogi úton, másrészt szélesebb körű tájékoztatással

 • Újabb levélben számolunk be az UNESCO-nak a zsidónegyed helyzetéről
 • Szeretnénk továbbra is elérni, hogy a Belső-Erzsébetváros teljes területe védett legyen, sőt véleményünk szerint a Középső-Erzsébetváros is ugyanolyan védelmet érdemel. (Ez bár megegyezik a KÖH terveivel, évek óta nem mozdul ki a holtpontról).
 • Ahol engedélyezési eljárás van folyamatban, ott ügyfélként bejelentkezünk, hogy tudjuk, mi készül, és érdemben beleszólhassunk. Ügyféljog kéréseinket eddig a VII. kerület és a KÖH ugyan sorban jogtalannak tartotta és visszautasította, de a VI. kerületi Király utca 40. esetében az Államigazgatási Hivatal, fellebbezésünkre a kérés jogosságát már elismerte.
 • Filmbemutatókat, kiállítások rendezését is tervezzük.
 • Miután a kerületen kívül már mindenki által beismerten károsnak tartott terv helyébe nem készült semmi, 2009 első felében az ÓVÁS! Egyesület alternatív tervet készített a zsidónegyedre, melyet kiállításon is bemutatott.

Az alternatív tervünket idén továbbfejlesztjük és látványtervekkel egészítjük ki, hogy közérthetőbb legyen és szélesebb körben is megvitathassuk. Látványos és ugyanakkor szakmailag megalapozott formában szeretnénk bemutatni és bizonyítani azt, hogy a múlt építészeti és kulturális értékeinek megőrzésével is lehetséges a mai igényeknek megfelelő városi lét, és ez hosszútávon nem le-, hanem felértékelődést jelent. Azért, hogy ezt minél tágabb körben meg tudjuk értetni, egy könnyen felállítható és leszerelhető pavilont szeretnénk megvalósítani. A látványtervek és a pavilon megvalósítása érdekében pályázatot nyújtottunk be, mely reméljük sikeres lesz.

ÓVÁS!  Egyesület                     

Szindikátus Egyesület – Nagydiófa utcaiak

Védegylet

18/01/2010

L'asssociation óvás! organise une conférence de presse jeudi 21 janvier à 11 heures

Hunvald est en prison mais les dangers de destruction du patrimoine persistent
Conférence de presse au Sirály 1er étage Budapest VIIème 50 Király utca
Tout le monde est invité gracieusement
Ovas.jpg

20:16 Publié dans urbanisme | Lien permanent | Commentaires (0)

De nouveaux soupçons contre Hunvald - Újabb gyanú Hunvald ellen

György Hunvald, le maire socialiste d'Erzsébetváros (VIIème arrondissement, quartier juif de Budapest) en détention provisoire depuis presque un an pour des faits de corruption présumés est également soupçonné d'avoir passé des contrats de conseil fictifs portant sur plusieurs millions de forints selon les informations données lundi par les autorités judiciaires centrales.

"Hunvald Györgyöt, a korrupciós cselekmények gyanúja miatt csaknem egy éve előzetes letartóztatott erzsébetvárosi szocialista polgármestert újabb sokmilliós fiktív tanácsadói szerződések miatt gyanúsította meg az ügyészség - tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn." La suite en langue hongroise sur hvg.hu du 18 janvier 2010

28/11/2009

L’affaire Hunvald

"György Hunvald, le maire du VIIe arrondissement de la capitale, attend son procès derrière les barreaux depuis le mois de février. Retour sur une affaire pleine de rebondissements qui secoue le quartier juif et choque l'opinion publique.

Le maire du VIIe arrondissement de Budapest, György Hunvald, a été placé en détention préventive le 10 février 2009 dans le cadre de l'affaire d'abus de biens sociaux et de corruption qui secoue le quartier juif de Budapest. Selon le parquet, le député MSZP est impliqué dans la vente de biens immobiliers d’Erzsébetváros (VIIe arrt.) à un prix significativement plus bas que celui du marché à des acheteurs en bonne relation avec l’autorité locale. Ces même acheteurs ont ensuite réalisé un bénéfice important en revendant ces biens." La suite de l'article sur le Journal Francophone de Budapest du 27 novembre 2009
Cet excellent article résume très bien le scandale de corruption qui entoure la destruction du quartier juif de Budapest.
Ce qu'il faut encore savoir, c'est qu'en dehors de ces aspects boueux et nauséabonds, la bataille des associations (Association ÓVÁS! - Association de défense Nagydiófa utca - Lehett más a világ - Le monde peut être différent, et d'autres) se poursuit pour la défense du patrimoine budapestois sur différents plans urbanistiques, juridiques...
Pour suivre les péripéties en langue française tout sur le présent site Sauvez Budapest

01/10/2009

György Hunvald se cachait sous une fausse identité pour ne pas se faire prendre - Álnéven "bujkált" Hunvald György, nehogy elkapják

Compte tenu de l'ensemble des charges qui pèsent sur György Hunvald, maire du VIIème arrondissement de Budapest, il risque jusqu'à 20 ans de détention. En février dernier, pour échapper à la justice, il s'était présenté dans un hôtel de province sous un faux nom avec de fausses pièces d'identité. Cette charge vient alourdir un ensemble de présomptions qui vont du faux en écritures, au détournement de biens publics et à la corruption etc.

"Más személy nevével és adataival jelentkezett be még februárban egy vidéki hotelbe Hunvald György annak érdekében, hogy ne vehessék őrizetbe az ingatlanügyben; emiatt okirat-hamisítással is meggyanúsították a VII. kerületi polgármestert - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője csütörtökön." La suite de l'article en hongrois sur hvg.hu du 1er octobre 2009

26/09/2009

Le diagnostic de la valeur patrimoniale du Quartier juif doit être enfin rendu public

Le quotidien hvg.hu a gagné son procès : le diagnostic de la valeur patrimoniale du Quartier juif doit être rendu public

Le quotidien avait demandé à l'Office de protection du patrimoine culturel (KÖH) la communication d'une étude réalisée sur la valeur patrimoniale des immeubles du Quartier juif de Budapest. Le Président du KÖH, Tamás Mezős avait refusé. Un procès a été engagé par HVG.Hu et gagné en première instance. Un appel avait été interjeté par Tamás Mezős et la première décision de justice vient d'être confirmée en appel.

Le diagnostic doit être rendu public lundi 28 septembre 2009!

C'est une petite victoire de la vérité sur les sombres magouilles qui ont couvert le maire du VIIème arrondissement, György Hunvald (actuellement en détention) et ses petites affaires de corruption. Le diagnostic, qui avait été établi par des professionnels de l'urbanisme, démontrera vraisemblablement toute la valeur des immeubles qui font l'objet de destructions spéculatives. Alors pourquoi Tamás Mezős a-t-il voulu masquer cette étude ?

Pert nyert a hvg.hu: nyilvános a zsidónegyed értékvizsgálata

A Fővárosi Ítélőtábla helyben hagyta az elsőfokú bíróság április ítéletét, így a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hétfőn kiadja lapunknak a VII. kerületi zsidónegyedről készült értékvizsgálat dokumentmait.

A hvg.hu tavaly decemberben kérte a hivataltól, hogy a budapesti zsidónegyed 2008. február 21-ére elkészült, telkenkénti műemléki értékvizsgálatát küldje el a szerkesztőségnek. Mivel ezt a hivatal megtagadta, a hvg.hu újságírója a TASZ-hoz fordult jogi segítségért.

Az április tágyaláson a Fővárosi Bíróság nem fogadta el a KÖH érvelését, miszerint az értékvizsgálaton még a jövőben bizonyosan alapulnak majd – a rehabilitációs terven kívüli - döntések, ezért a dokumentum belső, döntés-előkészítő adatnak minősül, ami a törvény alapján elzárható a nyilvánosság elől. Ezt az indoklást a a Fővárosi Ítélőtábla a másodfokú tárgyaláson ismét elutasította, helyben hagyva az elsőfokú döntést.

A másodfokon helyben hagyott elsőfokú ítélet értelmében tehát a városrészről készült elemzés mindenki számára nyilvános. Az ítélet nyomán a KÖH jövő hétfőn kiadja a hvg.hu-nak a kért adatokat.

Source hvg.hu du 24 septembre 2009

19/09/2009

District mayor's assets frozen as investigation into property scam extended

"The assets of Seventh District mayor György Hunvald have been frozen, the Central Investigative Prosecutor's Office announced.

The Office has extended until February its investigation into property scams in the district, which has roped in 21 suspects, including Hunvald.

The mayor was detained in February and is suspected of dereliction of duty, abuse of office and bribery." La suite de l'article sur politics.hu